Honza Košárek

1. Šimone, pojď za mnou, udělám z tebe rybáře lidí! Ondřeji... Jakube... Jane...
R: To se jen tak nevidí, rybáři nechávají ležet sítě. Lid, který v temnotě žil. Velké světlo vzchází na úsvitě.
V dalších slokách můžeme přidávat jména dětí...

R: /: Chválím Pána celým srdcem, chválím Pána svým hlasem. :/
1. A když někdy ztrácím hlas, chválím Ho rukama zas. A když ruce nemůžou nohy chválit pomůžou. A když nohy nechválí, duše má nezahálí. Kdyby duše chyběla mi, tak raduji se s Ním v nebi.

Hosana, ho-ho-hosana! Hosana, ho-ho-hosana! Hosana, ho-ho-hosana! Hosana, ho-ho-hosana!
Tak pojď s námi Pána chválit. Tak pojď s námi Pána chválit. Tak pojď s námi Pána chválit. Tak pojď s námi, Pána chval!
/: Tleskej Mu, chval Ho víc, na buben, kytarou. :/ (2x)

Honza Košárek

1. Co říct druhým o Ježíši sám si nevím rady. Svatý Duch mě nenechá v tom, má skvělé nápady.
R: Nemusím se bát a stydět, jak mě lidi budou vidět. /: Dobrou zprávu mám, radost nesu vám. Narodil se nám Ježíš, Bůh a Pán. :/

Honza Košárek

R: Jeho vláda přinese spravedlnost, pokoj navěky.
1. Ať vládne královský syn spravedlivě všem lidem tvým.
2. Bude vládnout od moře k moři, odejme všechno příkoří.
3. Chudáka vysvobodí z tísně, ubožákovi dopřeje přízně.
4. Světu dá své požehnání, jeho jméno lidi zachrání.

Honza Košárek

R1: /: Hospodinu patří země. :/ (4x)
1. Hospodinu patří země i všechno to, co je na ní, potok, rybník, řeka, moře, oceány s lasturami. Stromy, kytky, ryby, ptáci, zvířata a také mloci, všichni lidi a já taky tak ho chválím ve dne v noci!
R2: /: Kdo smí přijít k Bohu? Na Jeho svatou horu? :/
2. Kdo smí přijít k svému Bohu na Jeho svatou horu? Kdo se může před něj postavit, s Ním navždy být? Kdo má čistá ústa, ruce, srdce jen pro Boha tluče. Ten, kdo z celé duše touží dostat se mu do náruče!
R3: /: Hledá Tvou tvář. :/ (4x) Spatří její zář.

Honza Košárek

R1: /: Hospodin, jen Hospodin dává spásu všem lidem. :/ (4x) Tak zpívejte!
R2: /: Zpívejte Bohu, zpívejte píseň novou. Zpívejte Králi, zpívejte píseň novou. :/
1. Velké věci učinil, tak zpívejte Mu píseň novou. /: Zpívejte Mu, zpívejte! :/ Tak Ho chvalte že všech sil a zpívejte Mu píseň novou. /: Zpívejte Mu, zpívejte! :/
2. Známý spravedlností, tak zpívejte Mu píseň novou. /: Zpívejte Mu, zpívejte! :/ Dobrotou a věrností, tak zpívejte Mu píseň novou. /: Zpívejte Mu, zpívejte! :/
3. Radujte se, jásejte a zpívejte Mu píseň novou. /: Zpívejte Mu, zpívejte! :/ Všichni lidé zpívejte, tak zpívejte Mu píseň novou. /: Zpívejte Mu, zpívejte! :/

Honza Košárek

1. /: Na cestě Samařskem a Galilejí malomocní přicházejí. :/ (4x)
R1: /: Ó, Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi! :/ (4x)
R2: /: Zůstali stát opodál a volali: Ó, Ježíši, Mistře! Zůstali stát opodál a volali: Smiluj se nad námi! :/ (2x)
2. /: Na cestě z lavic až k oltáři spousta lidí přichází. :/ (4x)
R1
R3: /: A jak odcházeli, byli uzdraveni. Dík, Ježíši, Mistře! :/ (4x)